Thursday, February 23, 2006

產品介紹

對一群銷售工程師作出新生產品介紹,並不好玩。

銷售人員還好,西裝畢挻,精神抖抖的走進來,開始時還滿有興趣的發問,
但半路中途總是會不斷地接電接話,行出行入會議廳,最後還一去不回,
逃之夭夭。

工程師呢,多數是全男班,總有一兩個是蓬頭垢面,像是剛剛睡醒。在陰暗
的房間中解釋著似懂非懂的技術,一貫monotone的聲調,沒有高低起伏,
半個鐘頭之後,大家都昏昏欲睡。

開會中如果有一兩位美女加入做聽眾,一定是前世有修橋補路積福,今世回報。
當然美女可貴,若有一兩個似樣小小的,加點想像力,也可解悶。咦,呢個似
Kelly播, 如果塊面冇咁腫…呢個又似林熙蕾啦,如果長高一尺…那那那,遠睇
呢個仲唔系葉旋,哇哇哇,不過看真一點,又似系吳君如居多。

唉…真系要加好多好多想像力才行。

2 comments:

milliebreath said...

"多數是全男班,總有一兩個是蓬頭垢面,像是剛剛睡醒" - 我讀書時的同學,個個都是這樣的,嘻!

zz said...

你把口,其實好鬼賤。

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails